Счетоводни услуги

„Бизнес Консултатив енд Комплаянс сървисес“ е създадена с цел предоставяне на счетоводни и консултантски услуги.

Счетоводни услуги могат да бъдат извършвани в нашия офис или в офиса на клиента и включват:

 • Регистриране на първичните счетоводни документи – текуща обработка на приходни, разходни, банкови и касови документи
 • Поддържане на счетоводен и данъчен амортизационен план
 • Счетоводно отчитане на складови операции по артикули и складове
 • Изготвяне на платежни документи за банкови плащания
 • Извършване на банкови плащания при подходящо упълномощаване от страна на клиента
 • Изготвяне на месечните ДДС справки декларации, VIES, Интрастат
 • Прилагане на изискванията на ЗКПО, ЗДДС
 • Подготовка и подаване на произтичащите от данъчното законодателство декларации
 • Подготовка и подаване на декларации в БНБ
 • Изготвяне на месечни отчети в съответствие с изискванията на Ръководството
 • Изготвяне на годишен финансов отчет
 • Изготвяне на периодични и годишни отчет за НСИ
 • Изготвяне на годишна данъчна декларация
 • Подготовка на документи и информация необходима във връзка с извършване на годишен финансов одит на дружеството
 • Подготовка на документи и информация необходима във връзка с извършване на данъчни проверки и ревизии на дружеството

Консолидационно счетоводство

Това включва:

 • Идентифициране на контролиращите дружества или лица в група
 • Счетоводни записвания при бизнес комбинации
 • Счетоводни записвания при сделки между дружества под общ контрол
 • Структуриране и дизайн на групови консолидационни пакети
 • Изготвяне на годишни или междинни консолидирани или комбинирани отчети
 • BAS & BCCS

  гр. София, 1303
  ул. Цар Симеон № 160, ап. 12
  T:+ 359 (2) 4231909
  M:+359 (88) 8716083