Одит

„Бизнес Ашуранс сървисес“ – професионални одиторски услуги

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ 2015 г.

„Бизнес Ашуранс сървисес“ е създадена с цел предоставяне на професионални одиторски и свързани по съдържание услуги в съответствие с Международните одиторски стандарти (МОС).

Целта на финансовият одит е независимо лице, с подходяща професионална квалификация, което не е свързано с управлението на дружеството и няма интереси, свързани с него, да провери и да потвърди, че финансовия отчет, заедно с приложенията към него, отразява действителното финансово състояние във всички съществени аспекти, че информацията е представена вярно и честно и не цели да създаде заблуда или умишлено отклоняване на вниманието на потребителите на финансовият отчет.

Одит услуги които предлагаме:

 • Независим финансов одит на годишни финансови отчети
 • Независим финансов одит на групови консолидационни пакети
 • Ограничен преглед на годишни и междинни финансови отчети и групови пакети
 • Договорени процедури
 • Одиторска проверка при преобразуване на търговски дружества, изисквана от Търговския Закон
 • Одит на проекти, финансирани по оперативни програми и от фондове

Одит процес

 1. Придобиване на разбиране за бизнеса на клиента и идентифициране на рисковите области
 2. Планиране на одиторските процедури – на база на разбирането на дейността и съществените бизнес процеси определяне на одиторските тестове и процедури.
 3. Идентифициране и тестване на оперативната ефективност на вътрешните контроли свързани със значимите бизнес процеси
 4. Извършване на тестове по същество
 5. Финализиране на одита и издаване на одит мнение

 • BAS & BCCS

  гр. София, 1303
  ул. Цар Симеон № 160, ап. 12
  T:+ 359 (2) 4231909
  M:+359 (88) 8716083